logo_toghra
logo_toghra

pomagamy naszym klientom od 2011 roku

logo_toghra

Likwidacja szkód transportowych

Jesteśmy...

- niezależnymi rzeczoznawcami specjalizującymi się w obsłudze szkód powstałych w przewozach,
- dla rynku ubezpieczeń, branży logistycznej i transportowej, podmiotów gospodarczych,
- dla Państwa, aby sprawnie rozwiązać problemy bez względu na miejsce i czas ich powstania,
- dla Państwa klientów, aby udzielić im szybkiego wsparcia w nieoczekiwanych i trudnych sytuacjach.

...szybkość

Pozwala wielokrotnie zminimalizować szkodę dzięki natychmiastowej i trafnej reakcji. Gwarantujemy kontakt ze stronami szkody i rozwiązanie sytuacji kryzysowej bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia.

...doświadczenie

Zdobyte podczas wieloletniej pracy w działach likwidacji szkód w największych międzynarodowych firmach brokerskich i w biurze niezależnych rzeczoznawców. Pozwala nam na właściwą ocenę sytuacji i podejmowanie trafnych decyzji oraz zapewnia Państwu i Państwa klientom obiektywne, bezstronne ustalenia i rekomendacje.

...sprawny przepływ informacji

Dzięki stałemu kontaktowi, zarówno ze stronami szkody jak i z likwidatorem, sprawiamy, że proces likwidacji szkody przebiega sprawnie i angażuje jak najmniej czasu pracownika działu likwidacji.

.....elastyczność

Pozwala nam obok standardowego pełnego zakresu działań na dopasowanie pakietu usług do Państwa indywidualnych potrzeb.

Oferujemy...

- likwidację szkód w ładunkach (cargo),
- likwidację szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej przewoźników i spedytorów (OCP/OCS),
- likwidację szkód inwentaryzacyjnych,
- likwidację szkód powstałych w wyniku działań przestępczych,
- likwidację szkód w mieniu przesiedleńczym,
- awaryjną sprzedaż towaru,
- dochodzenie regresów ubezpieczeniowych.

Czego potrzebuje pracownik działu likwidacji szkód?

- szybkiego oszacowania rezerwy
informacja wstępna - 24 godziny od otrzymania zlecenia - okoliczności powstania, charakter i szacunkowy rozmiar szkody
- szybkiej organizacji oględzin
informacja o wynikach oględzin - 24 godziny od ich zakończenia
- szybkiej informacji zwrotnej
raport wstępny z ustaleń - 48 godzin od zakończenia oględzin - wraz ze zdjęciami i dokumentami
- szybkiego profesjonalnego raportu
raport końcowy - 5 dni roboczych od dnia otrzymania ostatniego dokumentu niezbędnego do wyjaśnienia okoliczności, przyczyny i rozmiaru szkody - wraz z kompletem dokumentów, zdjęciami i zestawieniem podjętych działań
W szczególnych sytuacjach powyższe terminy mogą ulec zmianie po uprzednim indywidualnym ustaleniu ze Zleceniodawcą.

Ogólne warunki świadczenia usług

Gwarantujemy obsługę w Polsce i w Europie

Austria
Łotwa
Belgia
Niemcy
Białoruś
Portugalia
Czechy
Rosja
Dania
Słowacja
Estonia
Turcja
Finlandia
Ukraina
Francja
Węgry
Hiszpania
Wielka Brytania
Holandia
Włochy
Litwa

Ofertę likwidacji w innych rejonach świata przedstawimy na Państwa życzenie.

Kontakt

Katarzyna Gralak
tel.: 603 55 58 55
e-mail: k.gralak@toghra.pl
Tomasz Tomasik
tel.: 603 55 73 55
e-mail: t.tomasik@toghra.pl
Całodobowe przyjmowanie zleceń
tel.: 603 55 73 55
e-mail: office@toghra.pl

Toghra Sp. z o.o.
Toghra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Siedziba:
Srebrnych Świerków 19 05-509 Julianów
Biuro:
Narcyzów 3/1 05-500 Józefosław
Toghra Sp. z o.o.
REGON: 142904071 NIP: 1231247468 KRS: 0000385583
Kapitał zakładowy 5.000 PLN wniesiony w całości
Toghra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
REGON: 146648021 NIP: 1231277512 KRS: 0000460002

© Toghra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. All rights reserved.

Projekt i wykonanie strony internetowej: studio ESTA

logo_toghra
logo_toghra

WE HELP OUR CUSTOMERS SINCE 2011

logo_toghra

Transport Loss Adjustment

We are...

- independent loss adjusters specialized in handling transport claims
- for insurance markets, logistics and transport companies, companies active in other fields
- for you, to solve problems regardless when and where they have arisen
- for your customers, in order to give them prompt support in unexpected and difficult situations

...prompt response

Immediate and accurate reaction often helps to minimize the loss. We do guarantee the contact with parties involved and solution of a crisis situation immediately after receipt of instructions.

...experience

Gained during many years of work in loss adjusting departments of the largest international broker companies and in an independent loss adjusting company. It allows us to evaluate situations properly and to take accurate decisions. It gives you and your customers independent findings and recommendations.

...smooth information flow

Thanks to constant contact not only with parties involved, but also with principals the loss adjusting process runs smoothly and involves the least possible time of Principals.

...flexibility

We would be happy to adjust our standard service package to your individual needs.

We offer...

- marine cargo claims handling
- carriers' and forwarders' liability claims handling
- handling of stocktaking / inventory claims
- adjusting of claims arisen due to criminal actions
- adjusting of losses arisen during removal of personal effects
- goods salvage sale
- recoveries

What do underwriters need?

- prompt claim estimation
preliminary information on circumstances, nature and estimated extent of loss is given to you in 24 hours from receipt of instructions
- prompt survey
information about survey results is given in 24 hours after its completion
- prompt feedback
preliminary report is issued in 48 hours from survey together with pictures and collected documents
- prompt professional report
final report together with the complete set of documents and breakdown of steps taken is given within 5 working days from the date of receipt of last document needed for establishing the circumstances, cause and extent of the loss
In extraordinary situations these times may be changed subject to prior approval by Principals.

General terms and conditions of services provision

We guarantee a service in Poland and Europe

Austria
Latvia
Belgium
Germany
Belarus
Portugal
Czech Republic
Russia
Denmark
Slovakia
Estonia
Turkey
Finland
Ukraine
France
Hungary
Spain
Great Britain
Holland
Italy
Lithuania

Should you need our assistance in other areas, we would be happy to present our offer.

Contact

Katarzyna Gralak
tel.: 603 55 58 55
e-mail: k.gralak@toghra.pl
Tomasz Tomasik
tel.: 603 55 73 55
e-mail: t.tomasik@toghra.pl
Całodobowe przyjmowanie zleceń
tel.: 603 55 73 55
e-mail: office@toghra.pl

Toghra Sp. z o.o.
Toghra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Registered office:
Srebrnych Świerków 19 05-509 Julianów
Office:
Narcyzów 3/1 05-500 Józefosław
Toghra Sp. z o.o.
REGON: 142904071 NIP: 1231247468 KRS: 0000385583
Kapitał zakładowy 5.000 PLN wniesiony w całości
Toghra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
REGON: 146648021 NIP: 1231277512 KRS: 0000460002

2022 © Toghra Sp. z o.o. Sp.k. All rights reserved.

Web designing & developing: studio ESTA